Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Στα πλαίσια των μέτρων ενθάρρυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και προσέλκυσης φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Κύπρο το Υπουργικό Συμβούλιο εκπόνησε το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα».

 

Στις 13.2.2019 το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των προσπαθειών για περαιτέρω βελτίωση του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος», έθεσε νέα κριτήρια και όρους με βάση τα οποία μπορούν μη Κύπριοι επιχειρηματίες/ επενδυτές καθώς και τα μέλη οικογένειας τους να υποβάλλουν αιτήσεις στη βάση των διατάξεων του «Προγράμματος». Πιο κάτω μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες για όλες τις διατάξεις του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος».

 

Οι εν λόγω πληροφορίες αφορούν στον τρόπο υποβολής αίτησης στα πλαίσια του «Προγράμματος», τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Οι πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην Ελληνική και Αγγλική και αφορούν τόσο στον/στην επενδυτή/επενδύτρια, όσο και για τα μέλη της οικογένειας του/της. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου και της αγγλικής μετάφρασης, αυτό που θα λαμβάνεται υπόψη είναι το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ημερομηνίας 9.1.2018 και 21.5.2018, προχώρησε με τη σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου καθώς και τη δημιουργία του «Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος». Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις από την 1.8.2018 και εντεύθεν αιτήσεις στα πλαίσια του «Προγράμματος» υποβάλλονται μόνο από Παρόχους Υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο» στη βάση νέας επικαιροποιημένης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση εγγραφής στο «Μητρώο» μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου, ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται πιο πάνω. Επίσης, σημειώνεται ότι το «Μητρώο» δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου.

Note: Our Law Firm can take on the entire process from the beginning until the end. It can also prepare various investment packages by choice of the customer of Residential, Commercial Real Estate, Shares, Government Bonds etc. All the above are summaries of procedures that are ultimately the ones that really concern the investor, since all the rest are taken over and settled by our Law Firm. Anyone who interested and without any absolute commitment can contact us through email michalis@michalisneokleousllb.com and phone number mentioned below.

Find out more

If you are interested to learn more about the process, please contact us to book an appointment.